Zorganizowanie transportu materiałów ADR jest nieco bardziej wymagające niż np. typowego przewozu ładunków neutralnych i nie każdy przewoźnik jest w stanie podjąć się takiego zadania. Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające nam bezpieczne i terminowo pomóc naszym klientom w uniknięciu wielu trudności, które mogą pojawić się podczas przewozów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i nawiązania współpracy :

Podział towarów na klasy ADR :

Przede wszystkim każdy towar zaklasyfikowany jako niebezpieczny musi posiadać indywidualny czterocyfrowy numer UN, ponadto wszystkie towary objęte przepisami ADR muszą być właściwie oznakowane oraz być zapakowane w specjalnie certyfikowane opakowania, które zapewnią ich bezpieczny transport.

Konwencja ADR wyróżnia 9 klas materiałów niebezpiecznych (pod względem stwarzanego zagrożenia):

NUMER KLASY

WZÓR OZNAKOWANIA

OPIS

PRZYKŁAD

KLASA : 1

Materiały wybuchowe (w tym te, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym, rozrzutem etc.)

Amunicja do broni ręcznej, amunicja sygnałowa, lonty prochowe, niektóre rodzaje sztucznych ogni etc.

KLASA : 2

Gazy (palne, niepalne nietrujące, trujące)

Wodór, metan, propan-butan, acetylen, zapalniczki, sprężony lub płynny dwutlenek węgla, neon, skroplony azot lub hel, gaśnice

KLASA : 3

Materiały ciekłe zapalne

Farby, alkohole, niektóre kleje, aceton, benzyna, itp

KLASA : 4.1

Materiały stałe materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone

Zapałki, siarka, celuloid, nitronaftalen. Uwaga: niektóre materiały są samozapalne

KLASA : 4.2

Materiały samozapalne

Fosfor biały, fosfor żółty, magnez, hydrat (wapno gaszone).

KLASA : 4.3

Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne

Węglik wapnia (karbid), sód, związki fosforu, pył cynkowy

KLASA : 5.1

Materiały utleniające

Nawozy na bazie azotanu amonu, saletra potasowa, chloran wapnia, wybielacze (Vanish)

KLASA : 5.2

Nadtlenki organiczne

Wodorotlenek tertbutylu, tak jak wyszczególniono w załączniku C DGR

KLASA : 6.1

Materiały trujące

Mikroorganizmy chorobotwórcze: (wirusy, bakterie), niektóre okazy laboratoryjne, produkty biologiczne a także odpady szpitalne

KLASA : 6.2

Materiały zakaźne

Mikroorganizmy chorobotwórcze: (wirusy, bakterie), niektóre okazy laboratoryjne, produkty biologiczne a także odpady szpitalne

KLASA : 7

Materiały promieniotwórcze

Kobalt 60, Cez 131, Jod 132

KLASA : 8

Materiały żrące

Kwasy stosowane w akumulatorach, (kwas siarkowy), kwas solny, rtęć, zasady (Kret do rur), koncentrat coli, Cez 131, Jod 132

KLASA : 9

Różne materiały i przedmioty żrące

Azbest, tratwy ratunkowe, samochody, motocykle, silniki spalinowe, magnesy

Kto może być przewozić ładunki z ADR?

Do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR kierowca musi spełnić następujące wymagania:

  • powinien mieć ukończone 21 lat (nie dotyczy kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej).
  • ukończyć kurs ADR i pomyślnie zdać egzamin.
  • posiadać przy sobie ważne zaświadczenie ADR.

Pojazd – wymagania pod kątem przewozów ADR

Transportujemy materiały niebezpieczne w 3 rodzajach zabudowy :

  • ciągnik z naczepą typu firanka lub plandeka.
  • ciągnik z naczepą typu kufer lub chłodnia.
  • tandem w zabudowie sztywnej BDF.

Niezależnie od rodzaju zabudowy wszystkie nasze auta są wyposażone w niezbędny sprzęt bezpieczeństwa :

OZNAKOWANIE :

WYPOSAŻENIE :