RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michalicki Transport sp. z o.o.,
  ul. Rolna 15b 62-090 Rokietnica, e- meil biuro@michalicki-transport.eu zwany dalej Administratorem.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
   – udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania dotyczące naszej oferty;
   – realizacji zawartej umowy;
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
   – realizacji przepisów regulujących wystawianie faktur;
   – realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych;
   – art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora,
  2. pracownicy podmiotu zapewniającego bieżące wsparcie informatyczne
   i utrzymanie systemów informatycznych oraz baz danych w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im zadań,
  3. pracownicy firmy transportowej realizującej transport zamówionego towaru,
  4. pracownicy kancelarii prawnych w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  5. pracownicy organów i urzędów państwowych upoważnionych do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością Administratora,
  6. podmiotu, którym przekazywane są dane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów dotyczących systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę;
  2. 5 lat, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie;
  3. 10 lat, licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenia będące podstawą roszczenia w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. 10 lat, licząc od dnia realizacji złożonego zamówienia,
 1. 10 lat, w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów dotyczących systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych.
  Wskazane powyżej okresy przetwarzania danych mogą zostać wydłużone, gdy przepisy szczególne o tym stanowią.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,a także prawo do przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych – w przypadku Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było udzielić odpowiedzi na postawione pytanie lub wystawić fakturę. W przypadku gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie danych jest obowiązkowe.
 3. Jeśli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.